Algemene voorwaarden


Wegens misbruik van onze flexibiliteit zullen wij vanaf heden geen uitzondering meer maken op onderstaande regels.

Indien u zich hier niet in kan vinden, zal Flo de Vie! u helaas niet van dienst kunnen zijn.


Inhoud:


Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van de onderneming

Artikel 3. Algemeen - Toepasselijkheid

Artikel 4. Gegevensbeheer

Artikel 5. Afspraken

Artikel 6. Annulatie & wijzigingen

Artikel 7. Stiptheid

Artikel 8. Prijzen

Artikel 9. Cadeaubonnen

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Artikel 12. Aansprakelijkheid externe partners

Artikel 1. Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

   1. Consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming.
   2. Dag: kalenderdag.
   3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand.
   4. Onderneming: Flo de Vie!, zoals hieronder nader geïdentificeerd, die goederen/producten op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of voor rekening van Flo de Vie! goederen/producten op afstand aan consumenten aan te bieden.
   5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen/producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
   6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
   7. Officiële communicatiekanalen: elk kanaal of social media onder en in het beheer van de onderneming of haar vertegenwoordigers. Bij enige twijfel aan de authenticiteit van een kanaal dient contact genomen te worden met de onderneming, dit telefonisch, per mail of via de website.

Artikel 2. Identiteit van de onderneming


Maatschappelijke naam: Flo de Vie!

Maatschappelijke zetel: Akkerwindelaan 5, 9031 Drongen

Ondernemingsnummer en BTW-nummer: BE 0817.951.213

E-mailadres: info@flodevie.com

Website: www.FlodeVie.com

Artikel 3. Algemeen - Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de consument. 

De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op www.FlodeVie.com.

Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar bekomen worden.


Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Door het plaatsen van een bestelling en/of afspraak geeft de consument te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaat. De onderneming behoudt zich het recht om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 4. Gegevensbeheer


Indien u een bestelling plaatst of een afspraak maakt bij de onderneming worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de onderneming. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.


De onderneming respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


De onderneming kan gebruik maken van een mailinglijst.
Elke hieruit verzonden e-mail bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 5. Afspraken


Afspraken dienen steeds telefonisch, per mail of via de website gemaakt te worden.

Een afspraak is pas definitief na ontvangst van de bevestiging per e-mail of SMS. 


Afspraken via andere kanalen worden niet aanvaard en zullen niet opgenomen worden.

Artikel 6. Annulatie & wijzigingen


Afspraken kunnen tot maximaal 24u voor aanvang kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden.

Dit enkel telefonisch of via de online booking tool.


Indien er minder dan 24u voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd of gewijzigd,
zien wij ons genoodzaakt om deze in rekening te brengen bij de eerstvolgende afspraak.

Indien er geen afspraak volgt, zal een factuur worden verzonden voor het volledige bedrag van de afspraak.


"No show"
Indien er niet wordt opgedaagd zal de afspraak in rekening gebracht worden bij de eerstvolgende afspraak.

Indien er geen afspraak volgt, zal een factuur worden verzonden voor het volledige bedrag van de afspraak. 
Indien de afspraak reeds betaald werd bij boeking, zal deze niet terugbetaald worden.

Artikel 7. Stiptheid


Indien het aanvangsuur niet kan gehaald worden dient er steeds telefonisch verwittigd te worden.

De onderneming behoudt zich het recht afspraken te annuleren indien het aanvangsuur wordt overschreden met meer dan 10min.
Deze afspraak zal echter wel aangerekend worden.

Artikel 8. Prijzen


Alle prijzen op de website en andere officiële communicatiekanalen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Alle prijzen zijn in EURO en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief eventuele transactie- of verzendingskosten.

Artikel 9. Cadeaubonnen


 1. De cadeaubon (hierna de "cadeaubon" of "bon") is eigendom van de uitgever Flo de Vie!, zoals in artikel 2 (Identiteit van de onderneming) gedefinieerd.
  De titularis van de bon is er slechts de bewaarnemer van.

 2. Een cadeaubon is beschikbaar in volgende formaten:
  1. Fysieke bon te koop in het filiaal.
  2. Fysieke bon te koop op www.FlodeVie.com, af te halen in het filiaal op afspraak én na bevestiging.
  3. Digitale bon te koop op www.FlodeVie.com.

 3. De prijs van de cadeaubon kan betaald worden via elke betaalmethode die in het filiaal of op www.FlodeVie.com wordt aanvaard. De cadeaubon mag niet met een andere cadeaubon worden betaald.

 4. Elk resterend bedrag op de cadeaubon zal niet worden terugbetaald of voor contant geld worden ingeruild.
  Niettegenstaande het bovenstaande zal retour van een cadeaubondie niet gebruikt werd zonder vergoeding en aanduiding van eender welke reden aanvaard worden conform de volgende voorwaarden:
  1. Fysieke bonnen die werden aangekocht in het filiaal mogen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van aankoop (factuurdatum) worden geretourneerd.
  2. Fysieke bonnen die werden aangekocht via www.FlodeVie.com en afgehaald in het filiaal, mogen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van de e-mail verzendingsbevestiging worden geretourneerd.

  3. Digitale bonnen die werden aangekocht via www.FlodeVie.com mogen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van de e-mail verzendbevestiging van de digitale bon worden geretourneerd.   De prijs betaald voor de cadeaubon zal via dezelfde betaalmethode die gebruikt werd voor de aankoop ervan worden terugbetaald. Voor dergelijke terugbetaling dient de factuur en, indien van toepassing, het betaalbewijs voorgelegd te worden. 


 5. De cadeaubon kan zo vaak als de houder van deze bon dit wenst en totdat het volledige bedrag opgebruikt is gebruikt worden en dit voor zowel de aankoop van producten als voor het betalen van diensten, met uitzondering van diensten gepresteerd door onze externe partners (ex.: Smooth Skin - Laserontharing, Plastisch Chirurg - Dr. Sam Brondeel).

 6. Het resterende saldo dat op de cadeaubon beschikbaar is, is het verschil tussen het resterend saldo beschikbaar voorafgaand aan de aankoop en het bedrag van de aankoop zelf.
  Indien de aankoopprijs hoger is dan het op de bon resterende saldo, dan mag het verschil via elke betaalmethode die aanvaard wordt in het filiaal of op www.FlodeVie.com, naargelang, betaald worden.

 7. Het resterende saldo op de cadeaubon kan op verzoek steeds opgevraagd worden.

 8. Cadeaubonnen zijn één (1) kalenderjaar geldig vanaf de datum van afgifte (datum op de bon/factuur/verzendbevestiging), tenzij expliciet anders vermeld.
  Vervallen bonnen zullen niet verlengd, noch vergoed worden.

 9. De cadeaubon is een instrument aan toonder.
  Enkel de houder is verantwoordelijk voor het gebruik en de bewaring van de bon.

 10. Indien de digitale bon werd aangekocht via www.FlodeVie.com, dan kan Flo de Vie! niet verantwoordelijk worden gehouden indien de beoogde ontvanger de bon niet of met vertraging ontvangt om redenen waarover Flo de Vie! geen controle kan uitoefenen, waaronder (niet exhaustief): (i) gebreken of panne van de telecommunicatielijnen/systemen, (ii) vertraging in de verzending van informatie of gegevens of verlies van informatie of gegevens te wijten aan omstandigheden beschreven in bovenstaand punt (i); (iii) onnauwkeurige gegevens van de ontvanger van de digitale bon verstrekt door de koper van de bon; (iv) niet-levering van de bon op het verstrekte e-mailadres, of (v) het feit dat de e-mail die Flo de Vie! verzond beschouwd werd als spam of als ongewenste bericht.

 11. Cadeaubonnen die oorspronkelijk op onwettige wijze verkregen werden zijn niet geldig en mogen niet gebruikt worden voor de aankoop van artikelen of betalen van behandelingen, noch zal de prijs van dergelijke bonnen worden terugbetaald.

 12. De cadeaubon mag niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of voor het promoten van producten of diensten van derden andere dan de uitgever van de bon, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever werd verkregen.

 13. Door deze cadeaubon aan te kopen en/of te gebruiken aanvaardt u volledig deze voorwaarden en condities die u bij aankoop van de bon ter hand werden gesteld en die u ook kunt terugvinden in het filiaal en/of op www.FlodeVie.com.

 14. De aankoop/het gebruik van de cadeaubon is onderworpen aan het Belgisch recht.
  Enige betwisting volgende uit of in verband met de aankoop/het gebruik van de bon valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 10. Overmacht


De onderneming is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.


Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.


Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van de onderneming, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de onderneming alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Dit is een niet limitatieve lijst en is niet indicatief.


De onderneming behoudt zich in het geval van overmacht het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.


In geen geval is de onderneming gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Overmacht zal binnen de 30 dagen te kennen worden gegeven aan de consument.

Artikel 11. Intellectuele eigendom


De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie uitgaande van de onderneming is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij de onderneming, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.


Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Het is uitdrukkelijk verboden tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. te kopiëren of te reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onderneming.

Artikel 12. Aansprakelijkheid externe partners


Flo de Vie! is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diensten aangeboden door onze externe partners.

Indien nodig dient er rechtstreeks contact opgenomen te worden met de partner.


Externe partners:

- Smooth Skin - Laserontharing
- Dr. Sam Brondeel

Contactgegevens kunnen steeds via Flo de Vie! verkregen worden.

Geldigheid vanaf: 17/03/2021.